Polarizer-free Acousto-optic Tunable Near Infra-Red Monochromator Photon-4202